Abdullah Erdemir

21 Ramazan 1407 hicri senesinde Konya’da Küre-i Arz’a endam etmişim. Allah’ın izni ve yardımı ile Bozkır kültürü ile yetişip, sonuç odaklı çalışma disiplini ile nice emsali nadir projelere imzamızı atmışızdır.

Abdullah-Erdemir-298x300

Lisans ihtisasımı, Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 2010 senesinde tamam eyledim.

Yüksek lisans ihtisasımı, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda 2015 senesinde tamam eyledim.

Doktora ihtisasım ise, Konya Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda sürmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Matematiksel Modelleme
 • Kinematik
 • Düz Kinematik
 • Ters Kinematik
  • Redundant Olmayan Ters Kinematik
  • Redundant Olan Ters Kinematik (Sonsuz DOF’a kadar.)
  • Empedans Kontrol ve Jakobiyen Temelli Ters Kinematik
 • Denavit Hartenberg [Kinematik] (En son çözülen ters kinematik problemi: 8 eksenli redundant bir robotta konum ve oryantasyon)
 • Dinamik
  • Lagrange
  • Hamilton Integration
  • Computed Torque Technique
  • İleri Dinamik Analiz ve Ters Dinamik Analiz
  • Empedans Kontrol
  • Denavit Hartenberg [Dinamik] (En son çözülen ileri dinamik: 8 eksenli redundant bir robot)
 • Yapay Sinir Ağları
 • Linear and Nonlinear Curve Fitting
 • Optimizasyon
 • Çok Değişkenli Optimizasyon Teknikleri
  • Otomatik CAD Optimizasyonu (Solidworks ve API destekli CAD Programları)
  • Otomatik CAE Optimizasyonu (Solidworks Simulation ve Ansys ACT)
  • Otomatik PID katsayıları optimizasyonu
 • Algoritma Kod Optimizasyonu
 • Arı Algoritması
 • Hooke-Jeeves Algoritması
 • Newton Raphson Algoritması
 • Programlama
  • .NET
  • C#
  • VB.NET
  • Onlarca Geliştirilmiş Mühendislik yazılımları
 • Paralel Hesaplama
  • Paralel CPU (.NET ve Lazarus/Delphi)
  • OpenCL GPU (Toplu matrisyel işlemler)
  • CUDA GPU ( ” )
 • VBA (Excel, Solidworks API makro ve eklenti)
 • Delphi/Pascal (Multiplatform Programlama)
 • Lazarus/Pascal
 • Python (Ansys ACT Eklentisi yazımı)
 • OpenMaple (Maple Otomasyonu)
 • OpenCV (CUDA)
 • Xamarin (Multiplatform Programlama)
 • Java (Android)
 • PHP
 • ASP Klasik
 • SQL
 • InterProcess Communication Techniques
 • Yazılımsal Tersine Mühendislik ve Değişiklik
  • PE (UnManaged) Uygulamalar
  • .NET (Managed) Uygulamalar
 • Yazılımsal Tersine Mühendisliğe Karşı Savunma (Yazılımı Güvenliğe Alma) Teknikleri
 • Matematik İşlemciler
  • Maple (Sembolik İşlem ve iteratif simulasyonlar)
  • Matlab (Simulink [Kontrolcü modelleme])
 • Veri İşleme
 • Video Stitching (Vasıtalarda 360° Durumsal Farkındalık Sistemi)
 • DFT, FFT (Fourier Transform)
 • Kalman Prediction
 • CAE
  • Ansys (İleri seviye shell modelleme ve ACT)
  • Statik Structural
  • Modal
  • Random Vibration
  • Transient Structural
  • Harmonic Response
  • Rigid Body Dynamics
  • Buckling
  • Yorulma Ömrü Analizleri
   • Statik
   • PSD – Random Vibration
 • CAD
  • Solidworks
  • Space Claim
 • Proje Yönetimi
 • Tezler
  • Yüksek Lisans Tezi: Erdemir, A., "Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Optimizasyonu" , Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Makine Mühendisliği A.B.D., Konya, 2015. (Link)
  • Doktora Tezi: 2015 – Devam Ediyor… Tez konusu: "Tutucu Kola Sahip Dört Ayaklı Bir Robotun Optimum Empedans Kontrolü" - Optimal Impedance Control of A Quadruped Robot with Gripper Arm
 • Makaleler
  • Erdemir, A., Kalyoncu, M., "Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması Kullanılarak Optimizasyonu" , Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015) Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.421-426, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015. (Link)
  • Erdemir, A., Kalyoncu, M., "Optimization of a Multi-Axle Steered Heavy Vehicle Steering Mechanism by using the Bees Algorithm and the Hooke-Jeeves Algorithms Simultaneously" , The 1st International Symposium On Automotive Science And Technology (ISASTECH 2019), Ankara/Turkey, p. 613-622, September 5-6, 2019. (Link)
  • Gümüş, M.S., Erdemir, A., Alver, V. et al. Experimental evaluation of different spectral methods for damage estimation of an electrical panel bracket mounted on a military wheeled vehicle. J Mech Sci Technol 35, 5561–5569 (2021). https://doi.org/10.1007/s12206-021-1127-6
 • Üye Olunan Kuruluşlar
  • Makina Mühendisleri Odası
 • Hobiler
  • Ata binmek
  • Paintball
 • Dünya Görüşü
  • Fatih Sultan Mehmet Han:
   • “İmtisâl-i “câhidû fillâh” oluptur niyyetim,
   • Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim.
   • Fazl ü hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile,
   • Ehl-i küfrü serteser kahreylemektir fikretim!..
   • Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim,
   • Lütf-u Hak’tandır hemen ümmîd-i feth u nusratım.
   • Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihanda ictihad,
   • Hamdü lillâh, var gazâya sad hezâran rağbetim!
   • Ey Muhammed, mu’cizât-ı Ahmed ü Muhtâr ile,
   • Umaram gâlib ola, a’dâ-yı dîne devletim.”

abdullah-erdemir-ve-atli-birlikleri-dururken-175x300abdullah-erdemir-ve-atli-birlikleri-yolda-225x300

Erdemir ve atlı birlikleri